Mõisted

Vastutav reisikorraldaja – Karol OÜ, reg nr 10233998

Reisija – Reisikorraldaja poolt korraldatud reisil osaleja

Reisitasu – reisi maksumus, kaasaarvatud ettemaks

Reisihüvitis – Reisi tühistamisega seotud kulud, mida reisija on kohustatud tasuma reisikorraldajale.

Karol OÜ pakettreisidele kohaldatakse kehtivat turismi- ja võlaõigusseadust, pakettreiside üldtingimusi ja käesolevaid pakettreiside eritingimusi (edaspidi ka pakettreisileping või leping).

1. Pakettreisileping

1.1 Reisileping on leping, mis sõlmitakse reisikorraldaja ja reisija vahel ning käsitleb käesolevaid reisitingimusi.

1.2 Reisilepingu alusel müüb reisikorraldaja reisipaketi reisijale, kes kohustub maksma selle eest kokkulepitud tasu (reisitasu)

1.3 RK poolt reisikataloogis või muus sarnases materjalis kättesaadavaks tehtud reisikirjelduses

2. Reisi eest tasumine

2.1 Reisileping jõustub hetkel, kui reisija on välja valinud reisi, saanud reisikinnituse ja tasunud ettemakse alljärgnevalt:

2.1.1 kui reisini on rohkem kui 65 päeva, tuleb tasuda 3 tööpäeva jooksul ettemakse suuruses 200 eurot;

2.1.2 kui reisini on 35-65 päeva, tuleb 3 tööpäeva jooksul tasuda reisitasu täies ulatuses;

2.1.3 kui reisini on vähem kui 35 päeva, tuleb kogu reisitasu tasuda koheselt.

2.2 Reisi lõppsumma tuleb tasuda 35 päeva enne reisi algust.

2.3 Kui reisija ei ole kokkulepitud ajaks reispaketi eest tasunud, on reisikorraldajal õigus tellimus tühistada.

3. Reisi hind ja hinna muutused

3.1 Reisi hinna sisse kuuluvad need teenused, mis on kirjeldatud reisi tutvustavates materjalides.

3.2 Reisikorraldaja poolt müügikampaaniate korras väljakuulutatud soodustused kehtivad ainult uutele broneeringutele ja neil ei ole tagasiulatuvat jõudu

3.3 Reisijal ei ole õigust Reisikorraldajalt nõuda hüvitist juhul, kui ta jätab kasutamata mõne reisipaketi hinnas sisalduva teenuse.

3.4 Reisikorraldajal on õigus muuta reisipaketi hinda järgnevate asjaolude ilmnemisel:

3.4.1 transpordi- või majutushindade muutumine, kui need ei allu reisikorraldaja kontrollile;

3.4.2 valuutakursi oluline muutumine;

3.4.3 Eesti või sihtkohamaa maksude ja lõivude muutumine.

3.5 Reisitasu muutumisest tuleb reisijale teatada esimesel võimalusel, kuid mitte vähem kui 21 päeva enne reisi algust.

4. Reisija õigus reisi muutmiseks või tühistamiseks

4.1 Reisijal on õigus tellimus tühistada ja reisihüvitist mitte maksta järgmistel tingimustel:

4.1.1 kui reisi tellimisel on reisini rohkem kui 68 päeva ja reisija tühistab tellimuse 5 päeva jooksul pärast reisi broneerimist;

4.1.2 kui reispaketi hind muutub olulisel määral või tegemist on olulise reisiteenuse muutumisega (VÕS § 872 lg 2). Reisija peab oma tühistamissoovist teatama 48 tunni jooksul pärast hinnatõusu või olulise muutuse teate saamist.

4.2 Reisijal on õigus tellimus tühistada järgmistel tingimustel, makstes sealjuures hüvitist:

4.2.1 rohkem kui 65 päeva enne reisi algust on hüvitis 200 eurot;

4.2.2 35-65 päeva enne reisi algust on hüvitis 50% reisitasust;

4.2.3 vähem kui 35 päeva enne reisi algust on reisikorraldajal õigus jätta endale kogu reisitasu.

4.3 Kui reisi tühistab pere- või sõpruskonna liige ja nende reisi hind põhineb sellel, et kindel arv reisijaid elab koos ühes toas või reisib koos, siis on reisikorraldajal õigus võtta muutustest põhjustatud lisatasu.

4.4 Reisijal on õigus rohkem kui 65 päeva enne reisi muuta tasuta reisija nime, reisi kuupäeva ja sihtkohta.

4.5 Kui Reisijale ei väljastata viisat või puuduvad muud riiki sisenemiseks vajalikud dokumendid, käsitletakse seda kui reisi tühistamist mõjuva põhjuseta ning kohaldatakse käesoleva reisitingimuste punkti 4.2 sätteid.

5. Reisija kohutused ning vastutus

5.1 Reisija kohustub tutvuma reisi tutvustavate materjalide, reisitingimuste ja reisija meelespeaga.

5.2 Reisija kohustub järgima reisi puudutavaid juhendeid, väljumisaegu ning hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju.

5.3 Reisija kohustub tasuma oma võimalike tagasisõidukulude eest, kui teda ei lubata sihtkohariigis maale, samuti siis, kui tal ei ole võimalik grupiga sihtkoha riigist lahkuda.

5.4 Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi kaasreisijaid. Reisija vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele.

5.5 Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel.

5.6 Kui reisija reisi ajal haigestub või temaga juhtub õnnetus, abistab reisikorraldaja teda nii ravi kui ka vajaduse korral ennetähtaegse tagasisõidu korraldamisel, kuid reisija on kohustatud reisikorraldajale tasuma kõik sellega seotud lisakulud.

5.7 Reisija vastutab oma reisidokumentide korrasoleku eest ( ka viisa). Kui reis jääb ära kehtivuse kaotanud või puuduvate dokumentide tõttu, rakendab reisikorraldaja reisi tühistamise määrasid p.4.2 sätete alusel.

6. Reisikorraldaja kohustus ja vastutus

6.1 Reisikorraldaja vastutab selle eest, et reis vastab kirjeldustele ja kliendile antud lubadustele.

6.2 Reisikorraldaja kohustub toimumata reisi eest reisitasu tagasi maksma, kui reis jääb ära reisikorraldaja süü tõttu.

6.3 Reisikorraldaja vastutab reisija tervisele ja varale põhjustatud tõendatud kahju eest, kui see tuleneb reisikorraldaja või tema esindaja tegevusest (tegevusetusest). Pretensioonid lahendatakse p.8.3 sätte alusel.

6.4 Reisikorraldaja ei vastuta:

6.4.1 kui kohapealne ilm ei vasta paljude aastate keskmistele näitajatele;

6.4.2 lennu- ja bussitranspordi tehnilise korralduse ja seal pagasi kadumise eest;

6.4.3 kahju eest, mille on põhjustanud reisija enda hoolimatus, tegevus või tegevusetus;

6.5 Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud vääramatud jõud (VÕS § 103 lg 2 ) nn force majeure (loodusõnnetused, sõjad, streigid vms). Mõlemad lepingupooled võivad lepingu üles öelda, kui reisiteenuse osutamine muutub võimatuks või ohtlikuks  vääramatu jõu tõttu.

Pretensioonide lahendamisel kasutatakse VÕS § 879 sätteid.

7. Reisikorraldaja õigused

7.1 Reisikorraldajal on õigus teha temast sõltumatutel põhjustel reisiprogrammis muudatusi (vahetada hotelli, sõiduvahendit, sihtkoha lennujaama, muuta ajakava), kuid sellel tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. Muudatustest tuleb reisijale teatada

viivitamatult.

7.2 Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta juhul, kui:

7.2.1 seda põhjustab sihtkohas või selle lähedal toimuv force majeure või reisijate julgeolek on seatud ohtu (sõda, rahutused, loodusõnnetused vms);

7.2.2 vedaja annulleerib ootamatult oma lennud ja neid ei ole võimalik teiste lendudega asendada;

7.2.3. ei täitu reisikorraldamiseks vajalik minimaalne osavõtjate arv, mis on antud reiside puhul 15 inimest.

7.3 Juhul, kui reis on ära jäetud p.7.2 põhjuste ilmnemisel, on reisijal õigus nõuda uut samaväärset reisi, arvestades hooajalisust ja vabade kohtade olemasolu või makstud reisitasu tagastamist täies ulatuses.

7.4 Lennupileti broneerimisel ja ostmisel edastab lennuettevõtja reisija broneeringuinfo kooskõlas riigipiiri seadusega töötlemiseks Politsei- ja Piirivalveametile terrorikuritegude ja teiste raskete kuritegude menetlemise, avastamise ja ärahoidmise ülesannete täitmise eesmärgil. Reisija broneeringuinfot säilitatakse 5 aastat, isikustatud andmeid säilitatakse 2 aastat, alates andmete kättesaamisest. Broneeringuinfo edastamisega seoses on reisijatel kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused.“

8. Puudused ja nendest teatamine

8.1 Puuduseks reisikorralduses loetakse seda, kui reis ei vasta teenuste ning muu korralduse poolest sellele, milles on eelnevalt kokku lepitud.

8.2 Puuduseks reisikorralduses ei või pidada järgmisi asjaolusid:

8.2.1 reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muutusi, mida sihtkoha ja reisi iseloomu arvestades on võimalik eeldada (lennujaamade vahetus, ilmast tingitud hilinemised, liiklusummikud vms);

8.2.2 reisija ei pääse lennule või sihtkohariigis maale oma süü tõttu (kaotas pileti, maaletuleku keeld, reisidokument on kehtetu või kadunud, tugev alkoholijoove jne);

8.3 Puudustest, mida on võimalik kõrvaldada reisi sihtkohas, tuleb koheselt teavitada reisiesindajat või vastava teenuse osutajat. Kui kohapeal lahendust ei leita, tuleb hiljemalt 10 päeva jooksul peale reisi lõppemist esitada reisikorraldajale kirjalik kaebus. Kui reisija soovib saada hüvitist saamata jäänud ja/või ebarahuldava teenuse eest, tuleb reisijal lisada kaebusele kviitungite originaalid või teised tõendid otseselt põhjendatud lisakulutuste kohta.

Kompensatsiooni makstakse proportsionaalselt vea suurusele reisipaketi hinnast.

9. Reisitingimuste kehtivus ja erimeelsuste lahendamine

9.1 Käesolevad reisilepingu üldtingimused kuuluvad lahutamatult reisikorraldaja ja reisija vahel sõlmitud reisilepingu juurde ning jõustuvad alates reisilepingu sõlmimisest (p.2.1).

9.2 Erimeelsused poolte vahel püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, on reisijal õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitseametis või esitada hagi oma õiguste kaitseks kohtule EV seadusandlusega ettenähtud korras.

10. Privaatsusteade

10.1 Karol OÜ kogub, kasutab ja säilitab igapäevases majandustegevuses reisi broneerimiseks vajalikke klientide isikuandmeid (nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress) reisiteenuste korraldamise, osutamise, organiseerimise eesmärgil.

Oma tegevuses juhindume isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR), isikuandmete kaitse seadusest (IKS) ning teistest andmekaitsealastest normatiividest.

11. Pakettreisilepingu standardinfo

11.1 Teile pakutavate reisiteenuste kogum on pakettreis direktiivi (EL) 2015/2302 tähenduses. Seetõttu on Teil kõik õigused, mis reisijal on ELi õiguse järgi pakettreisi korral. Karol OÜ vastutab täielikult pakettreisi kui terviku teenuste nõuetekohase osutamise eest.

Karol OÜ-l on Gar-Bo Försäkning AB tagatis.